Tổ khúc dân ca: Trường sơn đại ngàn gió mới

Trình bày: MN Lâm Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 493