Hò năm mái...

Cập nhật 28/12/2012 02:44 - Lượt xem: 1500

Mái dài:
Chờ cho trọn nghĩa hô …
Nghĩa ơi…ơ…hơ tình
Xố: “ Ơi zô hò ”…..
Hơ ơ…Thiếp nguyện cùng chàng
sông sâu đò nặng…
Chơ chàng nguyện cùng thiếp
Biển vắng, chùa linh
chứ thiếp đây cũng có nơi cung phụng ghé mình
mà lòng vẫn ôm duyên mà đợi…
Hơ…ơ hơ…cho trọn nghĩa hơ ơ…tình…
Xố: “ Ơ zô hò “……..
Hơ…ơ hơ…mà ngày xưa ơ…hờ…
Mái nện:
Chừ thương nhớ …ơ hơ…ơ hơ…hơ…chờ
Em vẫn ơ chờ ơ hờ...
Xố: “ Hò là hố là khoan “
Hởi chàng ơi !
Thiếp nhớ chàng ba năm ni chặn !
Bữa thì nguyệt lặn, bữa sao mờ,
Bây chừ mới hiểu rõ trai tơ
Chơ chàng yêu thương ơi mà có chốn…Ơi hò
Xố: “ i bơ hò khoan “
Có chốn thiếp lại là ơ chờ hợ hờ…
Xố: “ Hố ! “….
Thiếp lại chờ cho uổng ơ hờ hơ công ơ hò…
Xố: “ Hố “
i hội…i bơ ơ hơ…hội i…..
Xố: “ i bơ hội i “……
Ơ hơ ơ..là hố là khoan…
Xố: “ là hố..hò khoan “….
Thiếp nhớ chàng ba năm ni chặn
Bữa thì nguyệt lặn, bữa thì sao mờ…
Bây chừ mới hiểu rỏ trai tơ
Chàng yêu thương ơi mà có chốn…
Ơi hò…
Xố: “ i bơ hò khoan “
Có chốn thiếp lại là ơ hơ chờ…ơ hò…
Xố: “ Hố ! “…
Thiếp lại chờ cho uổng công ơi hò…
Xố: “ Hố ! “….
Ơi hội …i bơ bơ hò hội i…
Xố: “ i bơ hội “…
Lòng lại dặn lòng, non mòn biển cạn
Dạ lại dặn dạ, đá nát vàng phai…
( Chơ) dặn rằng bạn có nghe ai
( Chớ ) nghe ai ơi mà thì chớ…ơi hò
Xố: “ i bơ hò khoan “
Có chớ thiển lai ơi hò…
Xố: “ Hố ! “
Mà chớ vãng lai ơi mà ngõ này…hò
Xố: “ Hố ! “
Mái ba:
Hơ khoan ơ hờ ơ hơ hơ…
Dù ai xuyên tạc ( mà) lá lay
Ta vẫn chung thủy ơ hơ hờ… ơ hờ…
Xố: “ Hò là hố là khoan “…
Chung ơi là …thủy chớ có đổi thay
Mà tội trời ơ hò…
Xố: “ Hò là hố là khoan “…
(Chuyển sang mái Xắp)
Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuộc lạt đứt
Để chàng nhớ thiếp
Khi đắng nước, nghẹn hò ơ hơ cơm…
Xố: “ Hô ô hô khoan ơi là hố khoan ơi hò khoan “…
Ba trăng ơi là mấy mươi hôm ?
Để mai nam vắng trước
Xố: “ Ơi là hố “…
Ơ hơ ơ hơ hờ mai nam mà vắng trước
kẽo chiều nồm quạnh ơ hờ sau…
Xố: “ Ơi là hố “…
Thiếp thương chàng mà không cho ai biết
Chàng mà thương thiếp cùng đừng để ai hờ ơ hay…
Xố: “ ô hô hố khoan ơi là hố khoan ơi hò khoan “…
Dẫu rằng miệng thế mà lắt lay
Để cực chàng mà chín ơ hơ rưởi
Xố: “ Ơi là hố “
Ơ hơ ơ hờ …cực chàng chín rưởi
Khổ thiếp đây mười là ơ hơ phần…
Xố: “ Ơi là hố ! “…
(Chuyển sang hò hụi)
Hụi bơ hò hụi
Xố: “ là bơ hò hụi “
Hết hụi ta hò khoan
Xố: “ Là hố là khoan “…
Mình về em cũng theo về..
Xố: “ Là hố là khoan “…
Sum vầy phu phụ
Xố: “ là bơ hò khoan “…
Giàu nghèo ta có nhau
Xố: “ Là hố là khoan “…
A lý khoan ta hò khoan
Xố: “ Là hố là khoan


Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo