Lời cổ

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:10 - Lượt xem: 1148

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:09 - Lượt xem: 899

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:06 - Lượt xem: 928

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:04 - Lượt xem: 1006

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:02 - Lượt xem: 899

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:01 - Lượt xem: 862

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 01:59 - Lượt xem: 849

Hò đối đáp

Cập nhật 28/12/2012 02:49 - Lượt xem: 1264

Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ chuyện tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lí nhân nghĩa. Có thể xem hò đối đáp là một đặc trưng độc nhất vô nhị của hò khoan Lệ Thủy.

Hò năm mái...

Cập nhật 28/12/2012 02:44 - Lượt xem: 1063

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 28/12/2012 02:41 - Lượt xem: 965

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 28/12/2012 02:36 - Lượt xem: 885

Hò nhân nghĩa xa cách

Cập nhật 26/12/2012 04:11 - Lượt xem: 945