Lời cổ

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:10 - Lượt xem: 1121

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:09 - Lượt xem: 878

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:06 - Lượt xem: 910

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:04 - Lượt xem: 852

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:02 - Lượt xem: 876

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:01 - Lượt xem: 842

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 01:59 - Lượt xem: 829

Hò đối đáp

Cập nhật 28/12/2012 02:49 - Lượt xem: 1245

Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ chuyện tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lí nhân nghĩa. Có thể xem hò đối đáp là một đặc trưng độc nhất vô nhị của hò khoan Lệ Thủy.

Hò năm mái...

Cập nhật 28/12/2012 02:44 - Lượt xem: 1044

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 28/12/2012 02:41 - Lượt xem: 945

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 28/12/2012 02:36 - Lượt xem: 871

Hò nhân nghĩa xa cách

Cập nhật 26/12/2012 04:11 - Lượt xem: 926