Lời cổ

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:10 - Lượt xem: 1261

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:09 - Lượt xem: 986

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:06 - Lượt xem: 1035

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:04 - Lượt xem: 1172

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:02 - Lượt xem: 998

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:01 - Lượt xem: 964

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 01:59 - Lượt xem: 936

Hò đối đáp

Cập nhật 28/12/2012 02:49 - Lượt xem: 1373

Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ chuyện tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lí nhân nghĩa. Có thể xem hò đối đáp là một đặc trưng độc nhất vô nhị của hò khoan Lệ Thủy.

Hò năm mái...

Cập nhật 28/12/2012 02:44 - Lượt xem: 1157

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 28/12/2012 02:41 - Lượt xem: 1080

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 28/12/2012 02:36 - Lượt xem: 966

Hò nhân nghĩa xa cách

Cập nhật 26/12/2012 04:11 - Lượt xem: 1038