Lời cổ

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:10 - Lượt xem: 1312

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:09 - Lượt xem: 1029

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:06 - Lượt xem: 1085

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:04 - Lượt xem: 1227

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:02 - Lượt xem: 1048

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:01 - Lượt xem: 1002

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 01:59 - Lượt xem: 976

Hò đối đáp

Cập nhật 28/12/2012 02:49 - Lượt xem: 1420

Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ chuyện tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lí nhân nghĩa. Có thể xem hò đối đáp là một đặc trưng độc nhất vô nhị của hò khoan Lệ Thủy.

Hò năm mái...

Cập nhật 28/12/2012 02:44 - Lượt xem: 1205

Hò nhân nghĩa

Cập nhật 28/12/2012 02:41 - Lượt xem: 1125

Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 28/12/2012 02:36 - Lượt xem: 1002

Hò nhân nghĩa xa cách

Cập nhật 26/12/2012 04:11 - Lượt xem: 1078