Giai thoại

Biến tiệp một chuyện hò.

Cập nhật 28/12/2012 09:51 - Lượt xem: 1029

Lễ hội Xuân thủ (đầu xuân) huyện Lệ Thủy năm 1928 có hò rạp do thầy Nhì Cung đánh trống chầu, cặp hò được rước tới là Mụ Con (Lộc An) và Thầy Tịch (Phú Hội).

Ả Kiềm - Cai Kíp

Cập nhật 28/12/2012 09:49 - Lượt xem: 985

Tại chợ Đôộng, đêm mùa hè năm 1925 Cai Kíp làm đường xe hỏa, hò rất tục tợn, nhưng Ả Kiềm đã đối trả rất chi nhã mà cay.

Hò ba tay:

Cập nhật 28/12/2012 04:00 - Lượt xem: 982

Ông Thận - Mụ Cạnh - Ông Bồng

Câu hò Bến Mị

Cập nhật 28/12/2012 03:54 - Lượt xem: 961

Những ngày cuối tháng 3-1947 giặc Pháp đã chiếm huyện Lệ Thủy. máu đã chảy, nhà đã cháy, thôn xóm đã bị tàn phá, lòng dân không khỏi hoang mang dao động.

Chị Mễ Liêm Thiện hò khoan

Cập nhật 28/12/2012 03:51 - Lượt xem: 976

Giữa tháng 4 năm 1947 thực dân Pháp đã ổn định được đồn Xuân Bồ, Mỹ Trạch và đang gấp rút bắc cầu Ngò để đảm bảo giao thông với Đồn Hòa Luật, Phú Thiết, đường quốc lộ... tiếp đó, chúng đóng đồn Liêm Thiện và đồn dân tập trung vào những năm 1948-1949...